0

II Kaźmierski Dogtrekking

26.04.2020r. (niedziela) o godzinie 12:00

Start i meta: Staw PZW przy ulicy Leśnej 42 w Kaźmierzu

Regulamin

II Kaźmierski Dogtrekking
26.04.2020r. (niedziela)

Cele imprezy:

 1. Zwiększenie adopcyjności psów ze schronisk w całej Polsce,
 2. Popularyzacja adopcji psów, opieki nad psami oraz aktywnego wypoczynku w towarzystwie psa,
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji z psem.
 4. Przedstawienie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych gminy Kaźmierz,

Organizator:

 1. Magbee, Jarzębinowa 16B, 64-542 Piersko, Regon: 382201805, NIP: 6981596939

Instytucje wspierające:

 1. Urząd Gminy w Kaźmierzu
 2. Lasy Państwowe
 3. PZW okręg Kaźmierz
 4. Gabinet weterynaryjny Wolvet

Informacje podstawowe:

 1. Zawody dogtrekkingowe skierowane są do właścicieli psów z terenu całego kraju, biorących udział w imprezach na terenie całego kraju.
 2. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, pełnoletnia bez względu na płeć.
 3. Osoby nieletnie mogą wystartować z opiekunem pełnoletnim lub przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na samodzielny udział w zawodach (z numerem dowodu osobistego i adresem zamieszkania).
 4. Każdy uczestnik musi się zarejestrować. Uczestnik wypełniając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia indywidualnego NNW.

Termin i miejsce imprezy:

 1. Zawody odbędą się 26.04.2020r. (niedziela) o godzinie 12:00.
 2. Start i meta zawodów znajduje się koło Stawu PZW przy ulicy Leśnej 32 w Kaźmierzu
 3. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.

Trasa:
Trasa II Kaźmierskiego Dogtrekkingu przygotowana będzie na dystansie ok. 10 km – mierzone wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury (Warunkiem koniecznym uruchomienia trasy jest zgłoszenie i opłacenie wpisowego co najmniej 10 zawodników)
Obszar zawodów zlokalizowany będzie w sąsiedztwie zbiornika wodnego Radzyny.

Punkty kontrolne:

 1. Punktem kontrolnym (PK) nazywany jest znak (lampion) w kształcie prostokąta lub kwadratu, oznaczony dwuelementowym kodem (litery lub cyfry). Kolejność zaliczana punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf).
 2. Do punktu kontrolnego wlicza się perforator, którym należy potwierdzić symbol na karcie startowej lub przyklejenie naklejki przypisanej do danego punktu kontrolnego pola karty startowej. (W przypadku braku perforatora lub naklejek, wówczas należy potwierdzić obecność poprzez zrobienie zdjęcia aparatem cyfrowym.)
 3. Najważniejszym dokumentem stwierdzającym pokonanie trasy przez zawodnika jest karta startowa. Karta musi zostać czytelnie podpisana i wypełniona.Jeżeli na trasie znajdują się dodatkowe punkty kontrolne na których będzie sprawdzana obecność zawodników, zawodnik ma obowiązek zgłosić się do sędziego funkcyjnego spisującego zawodników.
  Limity czasowe:
  Limit czasowy dla trasy ok 10 km – 4h

Pomiar czasu:
Oficjalnym czasem w zawodach będzie czas brutto.
Pomiar czasu wyznaczany będzie przy użyciu stopera.

Wyposażenie:

 1. Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:
 1. Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Wskazane jest aby linka była zaczepiona do pasa biodrowego.
 2. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub łańcuszku zaciskowym, korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora oraz korzystania z urządzeń wyposażonych w nadajnik GPS w celu ułatwienia nawigacji.
 3. Zawodnik podczas biegu we własnym zakresie organizuje wodę dla siebie i psa.

Psy:

 1. Do udziału w zawodach dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość i rasę.
 2. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami. Warunkowo dopuszcza się start dwojga uczestników z jednym psem, pod warunkiem wspólnego uczestnictwa na całej trasie.
 3. W przypadku plecaków dla psa, jego waga nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.
 4. Wszystkie psy biorące udział w Dogtrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.
 5. Przez cały czas trwania zawodów, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
 6. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
 7. W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.
 8. Zaleca się, aby pies startujący w zawodach dogtrekkingu miał ukończone 12 miesięcy. O dopuszczeniu młodszego psa w starcie w zawodach, zgodę powinien wyrazić organizator.

Mapy:

 1. Każdy z zawodników otrzymuje mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi w skali: 1:10 000
 2. Każdy z zawodników otrzyma dodatkowe mapy do BnO z powiększeniami niektórych punktów kontrolnych w większej skali, np. 1:5 000 wraz z opisami punktów kontrolnych.
 3. Wymagana jest znajomość znaków umownych dla map topograficznych oraz dla BnO.

Zapisy:

 1. Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie kazmierskidogtrekking.pl
 2. Termin przyjmowania zgłoszeń ustalony jest do 10.04.2020. Po tym terminie zapisy będą prowadzone w dniu zawodów.

Opłata:

 1. Opłata startowa wynosi 50 PLN.
 2. Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów, przekazu pocztowego na konto Organizatora ( 15 1140 2004 0000 3902 7834 7554 ) do 10 dni przed zawodami oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.
 3. Płatność dokonana na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlega zwrotowi.
 4. W tytule płatności należy wpisać nazwisko/nazwiska osoby za które dokonywana jest płatność oraz nazwę miejscowości gdzie odbywają się zawody. W przypadku opłaty za więcej niż j osobę, należy dopisać dane wszystkich uczestników.
 5. Płatność należy dokonywać na numer konta:
  15 1140 2004 0000 3902 7834 7554
 6. Z każdej opłaty startowej 50% wartości przekazywane jest na rzecz wybranej przez uczestników stowarzyszenia lub fundacji.

Nagrody:

 1. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
  -pamiątkowy medal uczestnictwa
  -gadżet ufundowany przez sponsorów
  -posiłek regeneracyjny na mecie
  -koszulkę
 2. Pierwsza trójka w kategorii kobiet i kategorii mężczyzn, która najszybciej pokona trasę otrzyma okolicznościowe medale oraz nagrody.

Bezpieczeństwo danych osobowych:

 1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami:
  a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO
  b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – RODO
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika Imprezy stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b – RODO. Jest nią realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w Imprezie, w tym zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych.
 3. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w Imprezie i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
 4. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanej Imprezie.
 5. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
  a) prawo ograniczenia danych osobowych
  b) prawo usunięcia danych osobowych
  c) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanej Imprezie.
 6. Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze wskazaniem swoich żądań i przesłać ją na adres Administratora wskazany w ust. 2.
 8. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanej imprezy.
 9. Prawo określone w ust. 10 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w sieci Internet oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanej Imprezy (dane dotyczą imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów).
 10. Administrator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu lub marszu, przesyłać listy z wynikami zawodów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu konkretnych zawodów i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych imprez.
 11. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 12. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

Postępowanie reklamacyjne: Reklamacje dotyczące spraw związanych z Imprezą należy składać wraz z uzasadnieniem: osobiście, listem poleconym na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na email: magda@magbee.pl z tematem emaila „II KAŹMIERSKI DOGTREKKING – Reklamacja” w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące Imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Imprezy będzie ostateczna.

Postanowienia końcowe:

 1. Odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów – Stawy PZW w Kaźmierzu, ul. Leśna 32 – w dniu zawodów.
  2.Organizator zapewnia opiekę weterynaryjną.
  3.Organizator nie zapewnia szatnie, natryski, przechowalnie bagażu, depozyt.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas Imprezy.
 3. Rejestracja i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Imprezy.
 4. Wyniki będą dostępne po zakończeniu biegów na tablicy ogłoszeń, stronie biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu
 6. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.kazmierskidogtrekking.pl
 7. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Sponsorzy

GoToVet
Canine Nose
Zajazd Pasibrzuch
TOS Grzebienisko
Gekon
Kennelove
Wolvet
Cameleon
Stowarzyszenie Kaźmierz
Weterynaryjny
Vetoquinol